JAK

 1. 1
  Projekty rozwojowe ukierunkowane na zmianę kultury organizacyjnej

  Działania ukierunkowane na podniesienie kompetencji koniecznych z punktu widzenia kształtowania kultury organizacyjnej nastawionej na zaufanie, komunikację i współpracę. Projekty obejmują różnorakie oddziaływania, poprzedzone dogłębną diagnozą potrzeb.

 2. 2
  Rozwój przywództwa

  Wsparcie lidera w rozwoju jego kompetencji przywódczych, poprzedzone przeprowadzeniem badaniem stylu i skuteczności przywództwa ILM72,  w obszarze zachowań wpływających na wydajność i budowanie dobrze funkcjonujących zespołów.

  Badanie ILM72 to jedyne narzędzie integrujące 50 podstawowych modeli przywódczych, które umożliwia zdiagnozowanie preferowanego stylu przywództwa na poziomie indywidualnym i zespołowym oraz identyfikację obszarów, które są potencjałem oraz takich, w których rozwój przywództwa daje szansę na większą wydajność i lepsze relacje zgodnie z preferowaną przez Organizację kulturą organizacyjną i stworzenie konkretnych planów działania.

  Proces rozwojowy: wypełnienie testu (badanie ILM72) + sesja feedback + proces coachingowy

 3. 3
  Coaching indywidualny

  Coaching to proces, który służy wspieraniu ludzi w osiąganiu tego, co chcą osiągnąć – lepszych wyników działań, zmiany w życiu, osiągnięcia określonego celu. Opiera się na relacji, partnerskim sojuszu między coachem a coachee (klientem), w ramach której tworzona jest przestrzeń dla pogłębionej refleksji nad działaniem, umiejętnościami, schematami myślenia czy przeżywanymi emocjami w celu ich zmiany w pożądanym przez Klienta kierunku. Coaching ukierunkowany jest na praktykę – faktyczne wprowadzanie zmian i wkraczanie na nowe terytoria oraz koncentruje się na efektach.

  Prowadzimy coaching oparty na standardach i zgodny z Kodeksem Etycznym Izby Coachingu.

 4. 4
  Trening indywidualny

  Trening indywidualny polega na towarzyszącym wsparciu w podnoszeniu konkretnych kompetencji i treningu tych kompetencji. Koncentruje się na umiejętnościach interpersonalnych, ze szczególnym naciskiem na komunikację. Może również dotyczyć wsparcia w rozwijaniu kompetencji związanych z praktyką coachingowego stylu zarządzania.

 5. 5
  Szkolenia / warsztaty

  Proponowane tam, gdzie celem jest przekazanie wiedzy, nabycie kompetencji, poszerzanie świadomości i refleksja nad własnym działaniem. Prowadzone metodami aktywnymi, wykorzystujące experiential education czy realistyczny trening biznesowy.

  Specjalizujemy się w tzw. szkoleniach „miękkich”:

  • KOMUNIKACJA (m.in.otwarta komunikacja w organizacji i zespole, prowadzenie trudnych rozmów, asertywność i komunikacja w konflikcie, rozwiązywanie konfliktów, udzielanie feedbacku)
  • COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA (m.in. zarządzanie przez pytania, delegowanie i egzekwowanie w stylu coachingowym, prowadzenie spotkań zespołowych ukierunkowanych na zaangażowanie, budowanie zaangażowania pracowników)
  • INTELIGENCJA EMOCJONALNA MENEDŻERA (m.in. rozumienie i radzenie sobie z emocjami, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, radzenie sobie ze stresem, empatia w zarządzaniu, motywacja wewnętrzna)

  Spytaj o ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

 6. 6
  Coaching zespołowy

  Łączy to, co indywidualne z celami zespołu i organizacji. Metoda pracy coachingowej ukierunkowana na osiąganie zespołowych celów, a przy tym budowanie spójności zespołu, współpracę generującą zjawisko synergii, podnoszenie zaangażowania i satysfakcji jego członków. Coaching zespołowy podnosi efektywność i jakość działań.

  Prowadzony w postaci procesu, poprzedzony diagnozą potrzeb i poziomu rozwoju zespołu.

 7. 7
  Trening zespołów

  Grupowa forma treningu, w ramach której w bezpiecznych warunkach uczestnicy uczą się i rozwijają wybrane kompetencje.

 8. 8
  Trening interpersonalny

  Trening interpersonalny to pogłębiona forma pracy, która może być oferowana zespołom w celu budowania otwartej komunikacji, relacji, świadomości przyjmowanych ról i działania jako grupa.

  Na poziomie zespołu daje przestrzeń do budowania takiego poziomu spójności i współpracy, jaki trudno jest osiągnąć za pomocą innych metod.

  Poszczególni członkowie zespołu zdobywają ogromną okazję do:

  • doświadczenia siebie w relacji z grupą wraz z informacją zwrotną,
  • odkrycia przyjmowanych ról w zespole,
  • rozwijania samoświadomości i zauważania swoich mechanizmów i nawyków w obszarze funkcjonowania własnego i budowanych relacji,
  • rozwijania swoich kompetencji interpersonalnych, a szczególnie komunikacji,
  • lepszego radzenia sobie z różnicami interpersonalnymi,
  • uczenia się uważności na innych, wrażliwości, ale i odważnego wyrażania siebie.

  Trening prowadzony jest przez dwóch trenerów z doświadczeniem w tego typu pracy.

 9. 9
  Mentoring

  Towarzyszenie w rozwoju w obszarach inteligencji emocjonalnej, uelastyczniania stylu zarządzania, budowania relacji, rozwijania komunikacji i pracy zespołowej. Przydatny tam, gdzie istnieje potrzeba dzielenia się własnym doświadczeniem, wiedzą, jak i wspieraniem we wprowadzaniu zmiany w oparciu o elementy coachingu.

 10. 10
  Psychoterapia

  Proponowana, gdy osoba pragnie głębszej pracy w obszarze schematów swojego funkcjonowania, reakcji i emocji poprzez poszerzanie świadomości, pogłębianie kontaktu z samym sobą oraz przepracowywanie osobistych trudności. Celem jest wewnętrzna integracja, zyskanie osobistej wolności i odpowiedzialności w oraz w pokonanie blokad, które ograniczają naturalny rozwój jednostki. Psychoterapia prowadzona w nurcie Gestalt.

 11. 11
  Superwizja

  Superwizja coachingowa dla organizacji prowadzących własne programy coachingowe i rozwijających coachingową kulturę organizacyjną. Służy wsparciu i rozwoju zawodowemu coachów wewnętrznych, podnoszeniu ich kompetencji, skuteczności i satysfakcji z pracy.